Enhver succes begynder med grundig forberedelse

  • Post author:
  • Post category:Nyheder

Forud for opstarten af den nye sæson Mind Your Own Business ligger der et stort udviklings- og planlægningsarbejde. I Mind Your Own Business har vi nemlig den klare målsætning, at alle deltagere i projektet får et rigtig godt og lærerigt forløb, og at mikrovirksomhederne får de bedste betingelser for at blive succesfulde foretagender.

Derfor har vi i projektledelsen brugt det meste af sommeren og det tidlige efterår 2011 på at udvikle og implementere et koncept, som skal forberede drengene og venturepiloterne bedst muligt i forhold til at etablere og drive deres mikrovirksomheder. Konceptet er dels blevet til på baggrund af de erfaringer, vi gjorde os i løbet af den første sæson Mind Your Own Business, og dels ud fra de anbefalinger, vores evaluering af første sæson gav.

Forberedelse med drengene

Drengene i Mind Your Own Business har vi fundet ved at etablere partnerskaber med fagprofessionelle repræsentanter fra klubber, væresteder og boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Disse partnerskaber er et vigtigt element i Mind Your Own Business, da vores partnere har kunnet bidrage med at finde egnede drenge til projektet, stille lokaler til rådighed og deltage i processen som sparringspartnere. Efterfølgende har vi siden starten af september mødtes med drengene ugentligt, hvor vi har motiveret dem til at tænke som virksomhedsejere og iværksættere: Hvad skal vores forretningsidé være? Hvordan samarbejder vi med hinanden? Hvordan skal vores interne spilleregler være? etc. På den måde har drengene allerede fået en klar idé om, hvad de gik ind til, da forløbet blev skudt i gang og samarbejdet med venturepiloterne begyndte i deres mikrovirksomhed.

Forberedelse med venturepiloterne


Venturepiloterne repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen. Der er piloter med anden etnisk baggrund end dansk, der er studerende fra CBS, KEA og RUC, der er piloter, som selv er iværksættere, og der er mange piloter med megen erhvervserfaring i baggagen. Aldersmæssigt er piloterne i denne sæson mellem 21 og 65 år. Det er med andre ord en mangfoldig og stærk gruppe venturepiloter med mange forskellige kompetencer, erfaringer og personligheder.
For på den bedste måde at få fordelt den mangfoldighed af personligheder, kompetencer og erfaringer, som venturepiloterne repræsenterer, i de forskellige mikrovirksomheder, udarbejdede vi i projektledelsen følgende strategi: Vi udviklede et kompetenceskema, som alle venturepiloter har besvaret, så vi på den måde kunne skabe os et overblik over de mange styrker og kompetencer, venturepiloterne besidder. Dette skema blev efter en indledende telefonsamtale udsendt til dem, som havde interesse i at være med.
Dernæst har vi afholdt ’ansættelsesinterview’, som tog udgangspunkt i det udfyldte skema, med hver enkelt af de mere end 50 venturepiloter. På denne måde kunne vi få et godt indtryk af hver enkelt venturepilot og dermed et godt grundlag for at sammensætte venturepilotgrupperne efterfølgende. Da vi havde dannet venturepilotgrupperne blev hver enkelt gruppe inviteret til en teambuilding-aften i Mind Your Own Business’ hovedkvarter.

Teambuilding med venturepiloterne

Når en gruppe af op til 15 forskellige mennesker, med meget forskellige baggrunde, skal arbejde sammen i et koncentreret forløb som i Mind Your Own Business, er det alfa og omega, at der i gruppen er et fælles værdigrundlag, og at gruppen har et overblik over dens samlede kompetencer og erfaringer. Vi arrangerede derfor en fire timers workshop for hver gruppe af venturepiloter, hvor temaerne var kompetencer i teamet, værdier i teamet og organisering af teamet. Venturepiloterne fik gennem praktiske øvelser, hvor den anerkendende tilgang var i centrum, lavet en kompetencebank, et værdikompas og spilleregler for adfærd og kommunikation. På den måde fik hver gruppe arbejdet seriøst med at skabe en teamkultur og et solidt fundament for gruppens fremtidige samarbejde.
At dømme ud fra de mange interessante diskussioner og venturepiloternes engagement og indlevelse på teambuilding-aftenerne, var det en aktivitet, som kan vise sig at blive meget værdifuld for venturepiloternes samarbejde ude i mikrovirksomhederne. På de fire timer fik de et godt indtryk af hinandens personligheder og kompetencer, hvilket er en væsentlig forudsætning for et godt teamsamarbejde. Derudover fik de lejlighed til at dykke ned i værdibaserede begreber som ’gensidig respekt’, ’konflikthåndtering’, ’forventningsafstemning’ etc. Det er vigtige begreber i forhold til samarbejde, men samtidig er det begreber, som vi alle bruger i flæng og tillægger en værdi, men som vi kan ikke anvende i praksis, hvis vi ikke har en fælles forståelse af begreberne. Derfor tror vi i Mind Your Own Business på, at vi med denne teambuilding-aktivitet, har bidraget til at skabe et rigtig godt grundlag for venturepiloternes samarbejde – både med hinanden og med drengene ude i mikrovirksomhederne.

Alle anstrengelserne værd

Arbejdet med at forberede drenge og venturepiloter på deres tid i Mind Your Own Business har været intenst, interessant og inspirerende. Vi har lært utroligt meget om de mange drenge og frivillige i projektet, og vi har haft mange gode timer sammen, som vi er sikre på vil gavne hver enkelt mikrovirksomhed gennem forløbet. De to Venture Camps og vores løbende besøg i mikrovirksomhederne har overbevist os om, at det arbejde vi har udført i månederne op til kickoff har været alle anstrengelserne værd.